İletişim

Adresimiz

Balat Mahallesi Sıhhiye Caddesi No 2 Ofis 4200 İş Merkezi Daire 24
16225 Nilüfer/BURSA

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma
09.00 ile 18:30 arası


Telefon & Mail

Tel: +90-224-211 01 08
Faks: +90-224-211 01 59
Email: info@bcg-ltd.com

Mesaj Gönderin

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

BCG KİMYA LTD.ŞTİ olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanunda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Veri Koruma Kontrolörü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve uyarınca veri sorumlusu ve veri işleyen olarak; kişisel verileriniz, Balat mh. Sıhhiye cd. Ofis 4200 İş Merkezi Daire: 24 BURSA / TÜRKİYE adresinde mukim BCG KİMYA LTD.ŞTİ Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu:

BCG KİMYA LTD.ŞTİ

Balat mh. Sıhhiye cd. Ofis 4200 İş Merkezi Daire: 24
16140 Nilüfer/BURSA

Telefon : (0224) 211 01 08

Email : bcgkimya@hs06.kep.tr

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 • İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, ilkeleri ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Ayrıca,

 • Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda,
 • Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde,
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda,
 • Şirketimize iş başvurusunda bulunduğunuzda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK Kanunu'nun 8. ve 9. Maddelerinde) belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

2. Kişisel Veri Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kişisel veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kişisel veri işlemeye ilişkin açık rızanız sorulacaktır. Açık rızanızın sorulduğu halleri “Açık Rıza Formunda” bulabilirsiniz.

3. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; [BAŞVURU FORMU] nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Balat mh. Sıhhiye cd. Ofis 4200 İş Merkezi Daire: 24 BURSA / TÜRKİYE adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu Email: bcgkimya@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Yukarıda iletişim ve adres bilgileri verilen veri koruma kontrolörüne Ümit ÖZTÜRK bu formun iletilmesi ile veri sahipleri haklarını kullanabilecektir.